Predstavljanje rekonstruiranog prapovijesnog naselja lasinjske kulture Beketinci Bentež.